سودای شیرین (صنایع شیمیایی معدنی)

شریعتی، نبش سینما صحرا، پلاک 177 واحد 9
تلفن: 70 48 35 88 21 98+
فکس: 83 10 67 77 21 98+
موبایل: 989396155100+ (آقای کمندلو)
ایمیل: info[at]sodayeshirin.com

سودای شیرین (صنایع شیمیایی آلی)

شریعتی، نبش سینما صحرا، پلاک 177 واحد 9
تلفن: 70 48 35 88 21 98+
فکس: 83 10 67 77 21 98+
موبایل: 989123782851+ (آقای مهندس مجرد)
موبایل: 989129175434+ (آقای حسن زاده)
ایمیل: info[at]sodayeshirin.com

ارسال پیام به ما

بالا